На училище за кариерни консултанти

Необходимостта от преквалифициране и повишаване на квалификацията на възрастните посредством насърчаването на ученето за възрастни беше основен фокус на проекта Прометей, доклад по който беше публикуван преди дни. Докладът съдържа детайлен анализ на кариерните пътища и аналитичен доклад, посветен на кариерното консултиране.

През 2008 г. Европейският съвет прие резолюция относно подобряването на взаимовръзките между професионалното ориентиране през целия живот и ученето през целия живот. Тази резолюция надгражда предходните политики и препоръки на ЕС, като например Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 2006 г. относно ключовите компетенции за учене през целия живот, Резолюция от 2004 г. за насърчаване на политиките, системите и практиките в областта на ориентирането през целия живот в Европа и Копенхагенската декларация от 2002г.

Резолюцията от 2008г. подчертава централната роля на ориентирането в политиките за образование и обучение, както и влиянието, което то може да окаже върху повишaването на пригодността за заетост на индивидите. Също така, определят се четири основни приоритетни области:

  • Насърчаване на придобиването на умения за управление на кариерата през целия живот Улеснен достъп до услуги по ориентиране за всички граждани
  • Подобрено качеството при предоставяне на услуги по ориентиране
  • Насърчаване на координация и сътрудничество между различните национални, регионални и местни заинтересовани лица

Резолюцията се е отразила върху работата на Комисията, както и върху дейностите на организации като CEDEFOP. Много от гореспоменатите организации са ангажирани с проучвания на кариерното ориентиране в Европа. Комисията поддържа интернет страницата EU Skills Panorama, която предоставя актуална информация за тенденциите на европейския пазар на труда.

Това се допълва от работата на CEDEFOP, който редовно публикува широко разнообразие от ресурси и статистики относно професионалното образование и обучение и постиженията в ориентирането – от списание за професионалисти в областта до доклади за отделните страни. По сходен начин, ELGPN създава редица ресурси.

В България и Италия липсват задълбочени национални проучвания, свързани с услугите по кариерно ориентиране и нуждите на практикуващите в областта, макар че в България се „предоставят услуги по кариерно консултиране на специфични целеви групи, като хора със специални нужди, имигранти и хора от ромски произход“.

Кариерните консултанти в страната ни придобиват своето формалното образование на кариерните съветници в Националният съвет на сертифицираните консултанти по международна програма за фасилитатори на кариерното развитие (GCDF).

Прометей е първият по рода си проект, който предоставя електронна книга 100+ Вдъхновяващи добри практики, професионална мрежа Прометей, наръчник за онлайн кариерно консултиране и виртуална кутия с инструменти за кариерно консултиране, включително и приложения за мобилни телефони. Проектът и всички материали, свързани с проучването, могат да бъдат намерени в официалния уеб сайт – http://prometheus-eu.net.

Проект Прометей, 2014-1-BG01-KA204-001560, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Picture2 Picture1

Коментари

коментара

Коментарите са изключени.

css.php